Handelingsgericht werken: de 7 uitgangspunten

Informatie

Handelingsgericht werken heeft als doel de kwaliteit van onderwijs en begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat een team effectief kan omgaan met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. Handelingsgericht werken is een planmatige, cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkrachten, ib'ers, schoolleider en ondersteuners) 7 uitgangspunten toepassen. In deze cursus maak je kennis met die uitgangspunten en leer je hoe je daarmee zelf aan de slag kunt. De cursus bestaat grotendeels uit video's, waarin ook vele praktijkvoorbeelden worden aangehaald. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • het theoretisch kader koppelen aan de praktische implicaties van de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken 
 • de attitude van handelingsgericht werken toepassen in je dagelijkse praktijk
 • de aandachtspunten van ‘constructief communiceren’ toepassen in gesprekken met leerlingen en ouders
 • reflecteren op wat je al handelingsgericht doet en wat nog handelingsgerichter kan
 • vertellen welke valkuilen en successen zich kunnen voordoen bij de implementatie van handelingsgericht werken
 • de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken gebruiken in je lessen, in contact met ouders en binnen je team

Auteur

 • drs. Noëlle Pameijer

  Noëlle Pameijer is school-, kinder/jeugd- en GZ-psycholoog. Zij verzorgde drie jaar het diagnostiekonderwijs bij de vakgroep Orthopedagogiek (Universiteit van Nijmegen), werkte 10 jaar bij een pedologisch instituut in Amsterdam (GPI, nu Bascule) en 17 jaar in het speciaal basisonderwijs (Annie M.G. Schmidtschool te Hilversum). Sinds 2000 werkt ze bij stichting ELAN en als trajectbegeleider bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita (Hilversum e.o.). Zij ondersteunt leerlingen, leerkrachten, intern begeleiders en ouders, verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met het Ouderplatform en 30 ouders schreef zij het boek “Samen Sterk: Ouders & School”. Zij geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over deze thema’s in Nederland, België, Ierland en Zweden.

Reviewer

 • Valérie Cramwinckel-Mooijman

  Valérie Cramwinckel-Mooijman is na de academische Pabo sinds 4 jaar werkzaam in groep 5 op de Boomgaard in Utrecht. Naast het werk op de basisschool heeft zij in deeltijd haar master Onderwijswetenschappen behaald aan de Universiteit Utrecht. Sinds augustus dit jaar is zij naast groepsleerkracht ook verantwoordelijk voor de verrijkingsklas voor de leerjaren 3 t/m 8 op de Boomgaard.