Effectiviteit van practica bij de bètaschoolvakken

Informatie

Practica zijn in de dagelijks lespraktijk van de bètaschoolvakken, zoals biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek, niet weg te denken. Een aanzienlijk deel van de lessen in deze bètaschoolvakken heeft de vorm van een practicum. Ook in lesmethoden worden practica als een vanzelfsprekende werkvorm gebruikt. Die vanzelfsprekendheid leidt er anderzijds ook toe dat het niet zo gebruikelijk is om vraagtekens te zetten bij het inzetten van practica in de lespraktijk. Vragen die gesteld zouden moeten worden, zijn: waarom heeft deze werkvorm eigenlijk zo’n prominente plaats in de schoolpraktijk? Welke doelen worden ermee beoogd? En hoe effectief zijn practica in het bereiken van die doelen?

Deze cursus is geschikt voor docenten die nog weinig ervaring met practica hebben, maar ook voor docenten die hun practica nog eens kritisch onder de loep willen nemen. In deze cursus wordt gekeken naar de verschillende doelen die met practica nagestreefd kunnen worden, hoe effectief verschillende practicumsoorten in de regel zijn en hoe practica effectiever kunnen worden gemaakt.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de practicumsoort kiezen die aansluit bij je doelen die je met het practicum wil bereiken
 • onderzoeken hoe effectief de verschillende practicumsoorten zijn
 • met enkele concrete handreikingen de effectiviteit van je practica verhogen
 • ervoor zorgen dat leerlingen voorafgaand, tijdens en na afloop van practica gestimuleerd worden om datgene wat ze doen in het practicum te verbinden met denkactiviteiten

Auteur

 • dr. Rutger van de Sande

  Rutger van de Sande promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven op onderzoek naar relaties tussen vakgerelateerde opvattingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs en de ontwikkeling van hun scheikundige kennis.  Hij werkte vanaf 2003 als lerarenopleider en als teamleider van het bètacluster aan de lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen. Sinds 2012 geeft hij als lector leiding aan het lectoraat Bètadidactiek waarin lerarenopleiders en bètadocenten werken aan relevant, uitdagend en inspirerend bètaonderwijs.

 • Mandy Stoop

  Mandy Stoop is een ervaren tweedegraads docente natuurkunde en scheikunde. Naast haar docentschap heeft ze diverse onderwijsgerelateerde functies vervuld bij de Technische Universiteit Eindhoven, Jet-Net en de NVON. Haar ervaring en expertise zet ze nu in als coördinator van de Lerarenopleiding Science&Technology van Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Deze lerarenopleiding is gebaseerd op de stamopleiding tweedegraads techniek, maar richt zich op het ontwikkelen van brede bèta’s met een affiniteit voor maakonderwijs. Tevens is de lid van het lectoraat bètadidactiek onder leiding van Rutger van de Sande.

Reviewer

 • Dennis van Straalen

  Dennis van Straalen heeft na zijn opleiding Industrieel Ontwerpen zijn tweedegraads lesbevoegdheid natuurkunde behaald. Hij komt tijdens zijn werk dagelijks in aanraking met practica. Dennis is sinds drie jaar werkzaam als natuurkundedocent op het Rembrandt College in Veenendaal. Hij geeft natuurkunde aan het eerste tot vierde leerjaar, voornamelijk havo en vwo.

 • Karin van Nunen

  Karin van Nunen heeft een opleiding communicatie afgerond, maar is na een paar jaar toch gaan werken waar haar hart ligt, het onderwijs. Tijdens haar werk heeft zij haar tweedegraads lesbevoegdheid natuurkunde behaald. Karin is sinds acht jaar werkzaam in het speciaal onderwijs (cluster 4), waar zij lesgeeft aan het derde tot vijfde leerjaar, zowel vmbo als havo. Tussendoor heeft zij ook een stap gemaakt naar het regulier onderwijs.